Tophockey
Jongste jeugd
Jeugd
Senioren
clubhuis Voordaan.jpg d1.jpg 150514 H1-SCHC-13.jpg 1111Rik.jpg IMG_2420.jpg 11221816_855319214547600_3620736972680461746_o.jpg 150514 H1-SCHC-72.jpg
 

Het selectieproces

Selectiebeleid Jeugd hockeyclub MMHC Voordaan

v.2 (20160516)

Bijlage: PLANNING SEIZOEN 2015-2016 (SELECTIE VOOR SEIZOEN 2016-2017)

Toelichting gebruikte termen en definities
N.B.
overal waar ‘deelnemer’ staat dient ‘deelnemer’ of ‘deelneemster’ gelezen te worden.

2015

Za 06 september Aanvang seizoen.

Za 25 oktober Alle beoordelingsformulieren ronde herfst (alleen voor Jongste Jeugd) ingevuld retour bij TCJ/Selectie, tevens de cirkelbeoordelingen voor de selectieteams in categorieën D t/m A.

Wo 24 december Alle beoordelingsformulieren ronde kerst (zowel voor Jeugd als Jongste Jeugd) ingevuld retour bij TCJ/Selectie.

Za 07 februari Teamindelingen v.0 (kandidaten- en talentenlijst) beschikbaar voor bespreking door TCJ/S, lijncoördinatoren en professionals (indien nodig nadere toelichting vragen bij trainers, coaches, scouts, keeperstrainers).

Za 14 februari Optie voor onderling toernooi E8-teams waarbij professionals en deskundigen de gelegenheid krijgen alle E8-spelers te zien.

2016

Za 07 maart Hervatting veldcompetitie Jongste Jeugd en Jeugd

April Vergadering CJH + TC Jeugd Selectie ter voorbereiding op de selectieperiode

Wo 22 april Optie voor onderling toernooi E8-teams, waarbij professionals en deskundigen de gelegenheid krijgen alle E8-spelers te zien.

Za 25 april Begin meivakantie

 Zo 3 mei Alle beoordelingsformulieren ronde lente (zowel Jeugd als Jongste Jeugd) ingevuld retour bij TCJ/Selectie. Ook alle eventuele beoordelingen specifieke gevallen retour bij TCJ/Selectie.

4 mei - 17 mei Besprekingen voor teamindelingen v.1 (samenstelling selectiegroepen) door TCJ/S, lijncoördinatoren, professionals en (beoogd) trainer/coaches lijnteams seizoen 2015-2016 (indien nodig nadere toelichting vragen bij trainers, coaches, scouts, keeperstrainers).

Ma 16 mei Alle deelnemers aan selectietrainingen bekend.

Toelichting: uitnodigingen gaan vanaf 16 mei via de coaches. Op de website staat de datum (za 23 mei) waarop uitnodigingen uiterlijk moeten zijn gedaan. Is een speler op die datum niet uitgenodigd, dan wordt hij ook niet meer uitgenodigd.

Za 21 mei Uiterste datum waarop deelnemers selectietrainingen moeten
zijn uitgenodigd.

Wo 25 mei Pre-selectietrainingen E8-teams jongens en meisjes (spelers die naar D gaan).

Ma 1 juni Deadline voor opzeggen lidmaatschap.

Za 4 juni Laatste speelronde Jongste Jeugd (F, E) en Jeugd (D,C,B,A)

? juni Slotdag Jongste Jeugd.

Ma 6-24 juni – Selectietrainingen

vr 19 juni Toelichting: voor de selectietrainingen geldt de volgende richtlijn
(waarvan in overleg met de TC Jeugd kan worden afgeweken):
- eerste week wordt gebruikt om vast te stellen wie niet in aanmer-
king komen voor een plaats in de eerste twee teams (afvallers).
- tweede week wordt gebruikt om te bepalen wie in een eerste en
wie in een tweede team komen.
- derde week wordt gebruikt als startweek voor de eerste en tweede
teams van het volgende seizoen.

Ma 1– vr 19 juni Besprekingen voor definitieve teamindelingen door TCJ/S, lijncoördinatoren, professionals en (beoogd) trainer/coaches lijnteams seizoen 2015-2016

Ma 15 - vr 19 juni 10 minutengesprekken voor spelers die zijn afgevallen voor eerste en tweede teams. TC-Jeugd houdt de gesprekken, professionals verzorgen de input.

Za 04 juli Definitieve indeling voor alle lijnen bekend en gepubliceerd op de site.

Za 11 juli Begin zomervakantie, zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs 

Opmerking:

Indeling v.0 = eerste, voorlopige indeling samengesteld op basis van de uitgangspunten
en de beoordelingen (kandidaten- en talentenlijst).

Indeling v.1 = tweede, voorlopige indeling waarin bespreking door TCJ/S, lijncoördinatoren en professionals is verwerkt.

Definitieve indeling = definitieve indeling van de teams.

_____________________________________________________________  

Selectiebeleid Jeugd hockeyclub MMHC Voordaan

v.6 (20130411) (JJJJMMDD)

Hoofddocument: SELECTIEBELEID

1) Toelichting gebruikte termen 

Zie document: Selectiebeleid_termen_en_definities.

2) Uitgangspunten

Zie document: Selectiebeleid_uitgangspunten. 

3) Planning

Aan het begin van het seizoen wordt door de TC Jeugd een planning voor de selectieprocedure vastgesteld, zie document: 'Selectiebeleid_planning'. Deelname aan zaalhockey wordt eventueel via een aparte procedure geregeld.

4) Procedure

Het selectiebeleid kent drie fases: preselectie, selectie en indeling.
In de preselectiefase - september tot en met april - wordt bekeken welke spelers in aanmerking komen voor een plaats in het eerste of tweede team in een lijn (A, B, C, D). In de selectiefase - mei en juni - wordt bekeken welke van die spelers in het eerste team komen, welke in het tweede team en welke in een van de breedtesportteams. In de indelingsfase - juni - worden de definitieve indelingen van de eerste en tweede teams en die van de breedtesportteams gemaakt. 

Preselectie - september tot en met april

In deze fase wordt per lijn een selectiegroep van circa dertig spelers (kandidaten en talenten, zie document: 'Selectiebeleid_uitgangspunten' samengesteld die in aanmerking komen voor een plaats in het eerste of tweede team in de lijn. De samenstelling van de selectiegroepen komt in overleg tussen TCJ/S, lijncoordinatoren en professionals tot stand op basis van:

- Lijst van kandidaten en talenten/voorlopige teamindeling (teamindeling v.0).
Toelichting: zie document: 'Selectiebeleid_uitgangspunten'.

- Beoordeling door trainers en coaches.
Toelichting: trainers en coaches beoordelen spelers individueel aan de hand van het beoordelingsformulier (zie de documenten: 'Selectiebeleid_beoordelingsformulier' en
'Selectiebeleid_invulinstructie_beoordelingsformulier').
F-teams worden niet beoordeeld, E6- en E8-teams worden drie keer per jaar beoordeeld (herfst, winter(kerst) en lente). D t/m A-teams worden twee keer per jaar beoordeeld (winter(kerst) en lente).
 

- Beoordeling door professionals en deskundigen.
Toelichting: professionals en deskundigen beoordelen spelers individueel aan de hand van het beoordelingsformulier (zie documenten: 'Selectiebeleid_beoordelings-formulier' en 'Selectiebeleid_invulinstructie_beoordelings formulier'). Zij kunnen daarnaast desgewenst gebruik maken van een uitgebreide versie van het beoordelingsformulier en/of hun eigen aanvullende aantekeningen.

- Informatie voortgekomen uit pre-selectietrainingen van de E8-teams (E8 naar D).

Toelichting: in het voorjaar beoordelen professionals en deskundigen de E8-spelers in een onderling toernooi en eventueel tijdens pre-selectietrainingen, ook om ze onderling goed te kunnen vergelijken. Om de selectiegroep D1/2 samen te stellen
worden deze beoordelingen samengevoegd met de beoordelingen van de trainers
(winter en lente)en coaches (herfst, winter en lente).

- Nadere informatie, indien nodig, van trainers, coaches, scouts, keeperstrainers.

Indien trainers en/of coaches hun formulieren te laat of niet inleveren, dan beoordeelt de TC Jeugd/Selectie in overleg met lijncoordinatoren en professionals wie de kandidaten en/of talenten van hun teams zijn. Hierover is, nadat dit door de TC Jeugd is vastgesteld, geen discussie meer mogelijk. 

De informatie die op de formulieren wordt vermeld, is vertrouwelijk van aard en wordt alleen bij de TC Jeugd, lijncoordinatoren en professionals bekendgemaakt.

Trainers en coaches hebben in principe de taak om de spelers en hun ouders mondeling te informeren of (en waarom) de betreffende speler een kandidaat, talent of breedtesportteamspeler is. In een apart protocol kan echter worden aangegeven in welke gevallen zij of anderen tot taak hebben de communicatie hierover te verzorgen en op welke wijze. (zie document 'Selectiebeleid_communicatie').

Selectie - mei en juni

In deze fase worden voor de samenstelling van de eerste en tweede teams per lijn selectietrainingen 'nieuwe stijl' gehouden: de selectiegroepen (A1/2, B1/2, C1/2, D1/2) trainen onder leiding van de (beoogde) trainers/coaches van de eerste en tweede teams voor het volgende seizoen. In deze fase is er sprake van:

- beoordeling door de (beoogde) trainers/coaches van de eerste en tweede teams.

- beoordeling door de professionals en eventueel deskundigen.

- toetsing (inhoudelijk) door de lijncoordinatoren.

- toetsing (procedureel/organisatorisch) door TCJ/S.

- nadere informatie, indien nodig, van trainers en coaches lopende seizoen, selecteurs, scouts, keeperstrainers.

Toelichting: voor de selectietrainingen geldt de volgende richtlijn (waarvan in overleg met de TC Jeugd kan worden afgeweken):

- eerste week wordt gebruikt om vast te stellen wie niet in aanmerking komen voor een plaats in de eerste twee teams (afvallers).

- tweede week wordt gebruikt om te bepalen wie in een eerste en wie in een tweedeteam komen.

- derde week wordt gebruikt als startweek voor de eerste en tweede teams van hetvolgende seizoen.

Indeling juni

Lijnteams:

De indeling van de lijnteams (eerste en tweede teams) komt in overleg tussen TCJ/S, lijncoordinatoren, professionals en de (beoogde) trainers/coaches tot stand op basis van:

- beoordeling door de (beoogde) trainers/coaches van de eerste en tweede teams.

- beoordeling door de professionals en eventueel deskundigen

- toetsing (inhoudelijk) door de lijncoordinatoren.

- toetsing (procedureel/organisatorisch) door TCJ/S.

- nadere informatie, indien nodig, van trainers en coaches lopende seizoen, selecteurs, scouts, keeperstrainers.

Voor de spelers in een lijnteam gelden de eisen, zoals vermeld in het document 'Selectiebeleid_eisen_speler_lijnteam' 

Breedtesportteams:

De indeling van de breedtesportteams (derde teams en verder) komt in overleg tussen TCJ/S en lijncoÃordinatoren tot stand op basis van:

- informatie over aantallen teams, aantallen spelers, opzeggingen etc. van de TCJ/S.

- voorkeursindeling breedtesporters op basis van sociale context (coaches en lijncoÃordinatoren inventariseren deze voorkeuren).

- lijst met eventuele 'afvallers' selectietrainingen.

Toelichting: kandidaten en talenten die niet in een eerste of tweede team worden geplaatst, komen NIET automatisch in het derde team terecht. 

E8-teams:

De E8-teams worden samengesteld op basis van een soft-selectie: een indeling die alleen is gebaseerd op beoordelingen van de trainers en coaches. Vanaf het seizoen 2013-2014 worden ook de E8-teams op sterkte ingedeeld. Dat wil zeggen dat niet meer de 20 best beoordeelde spelers gelijk verdeeld worden over de eerste twee teams, maar dat de als nummers 1 tot en met 10 beoordeelde spelers in het eerste team komen en de als nummers 11 tot en met 20 beoordeelde spelers in het tweede team.

Keepers:

Voor keepers geldt dat er aparte selectietrainingen kunnen worden georganiseerd, dit wordt vooraf via de website bekendgemaakt. De input van de keeperstrainers wordt hierbij als uitgangspunt voor de eerste indeling gebruikt.

Spelers van buiten:

Voor spelers van buiten de club die op basis van hun niveau in aanmerking komen voor een eerste team geldt het besluit van de algemene ledenvergadering. Dit houdt het volgende in:

- Indien de lijn geheel vol is, (15 spelers per team), dan is er geen plaats voor externe spelers.

- Indien er in een lijn 14 of 15 spelers per team zitten, dan kan een externe speler in een eerste team worden geplaatst, mits hij tot de beste 8 spelers behoort.

- Indien er in een lijn minder dan 14 of 15 spelers per team zitten, dan geldt deze voorwaarde niet. 

Bij de beoordeling of een speler tot de beste 8 behoort, geldt het volgende: 

de beoordeling vindt plaats door de (beoogd) trainer/coach van het eerste team, de betrokken professional(s), de lijncoordinator en de TC Jeugd/Selectie. Zij kunnen, indien zij dat willen, advies inwinnen bij (een) deskundige(n). Een beoordeling dient in elk geval door ten minste drie personen te worden gedaan.

Voor spelers van buiten de club die op basis van hun niveau niet in aanmerking komen voor een plaats in een lijnteam (en dus breedtesporters zijn) geldt het volgende:

- Indien de lijn geheel vol is, (15 spelers per team), dan is er geen plaats voor externe spelers. Indien een lijn niet geheel vol is, dan wordt de speler geplaatst in een van de breedtesportteams.  

Bekendmaking:

De definitieve indeling van alle teams in een lijn wordt volgens een vooraf vastgestelde planning (zie document: 'Selectiebeleid_Planning' op de website bekend gemaakt. De kandidaten en talenten (en hun ouders) worden voordat de indelingen bekend worden gemaakt mondeling op de hoogte gesteld in welk team zij zijn ingedeeld. In een apart protocol wordt aangegeven wie tot taak heeft/hebben de communicatie hierover te verzorgen en hoe (zie document: 'Selectiebeleid_communicatie').

Aanpassing teams na bekendmaking indeling (overhevelregeling)
Voor de eerste teams geldt dat er wordt gewerkt op basis van een open selectie. Bij voorkeur blijven eerste teams ook na de herfstvakantie in vaste bezetting spelen, maar indien daartoe aanleiding is, kan de trainer/coach van het eerste team in overleg met de TC Jeugd/Selectie, de verantwoordelijke professional(s), de lijncoordinator en de trainer/coach van het tweede team een speler van team wisselen. 

Breedtesportteams:

In principe worden er na het bekendmaken van de definitieve indeling geen wijzigingen meer in de samenstelling van een breedtesportteam aangebracht. In uitzonderlijke gevallen kan een individueel geval door de Jeugdfunctionaris (voorzitter van de commissie jeugdhockey) in behandeling worden genomen. Deze beslist na consultatie van de TC Jeugd/Selectie en de lijncoordinator­ en, indien nodig, de professional(s) en/of één of meer deskundigen.

________________________________________________________________________________________


Selectiebeleid Jeugd hockeyclub MMHC Voordaan

v.6 (20130411) (JJJJMMDD)

Bijlage: UITGANGSPUNTEN

Toelichting uitgangspunten voor het samenstellen van jeugdteams

N.B. overal waar 'speler' staat dient 'speler' of 'speelster' gelezen te worden.

Algemeen: alle jeugdspelers worden in de gelegenheid gesteld om binnen de juiste sociale context en op het voor hen geschikte niveau te hockeyen. Om dat te bereiken is er een zorgvuldige procedure ('Selectiebeleid') voor de samenstelling van de F- en E6-teams, de samenstelling/soft-selectie van de E8-teams en de samenstelling/selectie van de Jeugdteams (D t/m A).

Geldigheid: het selectiebeleid geldt voor de samenstelling van alle Jeugdteams en Jongste Jeugdteams.

Gelijkheid: de procedure is voor alle teams gelijk. Wel kunnen, indien nodig, per lijn en/of per soort team (lijnteam of breedtesportteam) specifieke en/of aanvullende werkwijzen gelden. Dit kan zich bijvoorbeeld uiten in een specifieke paragraaf in de beoordelingformulieren.

Vrijwilligheid: deelname aan selectietrainingen is vrijwillig.

Onafhankelijkheid: bij het samenstellen van de teams is de beoordeling van trainers, coaches, professionals, deskundigen, vrijwilligers, lijncoordinatoren, leden van de CJH en de TC Jeugd en eventuele andere kaderleden van de vereniging niet leidend voor het indelen van hun eigen gezinsleden en/of familieleden. Zij onthouden zich van commentaar/stemming wanneer het over hun gezinsleden en/of familieleden gaat.

Vertrouwelijkheid: Bij het selectiebeleid wordt gebruik gemaakt van beoordelingsformulieren. De informatie die daarop wordt vermeld, is vertrouwelijk van aard en wordt alleen bij de TC Jeugd, lijncoordinatoren en professionals bekendgemaakt.

Eindverantwoordelijkheid: de Jeugdfunctionaris - de voorzitter van de commissie jeugdhockey (CJH), tevens bestuurslid - is eindverantwoordelijk voor de samenstelling van alle Jeugdteams. 

Herkenbaarheid: om de herkenbaarheid van spelers te bevorderen, spelen alle teams vanaf aanvang seizoen bij voorkeur met rugnummers dan wel namen op de shirts. Voor de Jongste Jeugd geldt dit alleen voor de achttallen.

Deelnemers selectietrainingen: er is een logische samenstelling van de groepen die deelnemen aan de selectietrainingen; de groepen bestaan uit kandidaten en talenten

(Zie document: 'Selectiebeleid_termen_en_definities') en vormen feitelijk de eerste, voorlopige teamindelingen (teamindelingen v.0).

Bij de voorlopige teamindelingen gelden de volgende uitgangspunten:

 - eerstejaars in een eerste team zijn kandidaat voor het eerste team,

- tweedejaars in een eerste team zijn kandidaat voor het eerste team in de volgende lijn,

- eerstejaars in een tweede team zijn kandidaat voor het eerste team,

- tweedejaars in een tweede team zijn kandidaat voor het tweede team in de volgende lijn,

- talenten die het eerste jaar in een lijn spelen, zijn kandidaat voor het tweede team in dezelfde lijn,

- talenten die het tweede jaar in een lijn spelen, zijn kandidaat voor het tweede team in de volgende lijn,

- breedtesporters worden niet uitgenodigd voor selectietrainingen.

Er zijn geen selectietrainingen voor de Jongste Jeugd categorie F en E6. Achttallen Jongste Jeugd worden beschouwd als tweedejaars E.

Overhevelregeling: voor de eerste teams geldt dat er wordt gewerkt op basis van een open selectie. Bij voorkeur blijven eerste teams ook na de herfstvakantie in vaste bezetting spelen, maar indien daartoe aanleiding is kan de trainer/coach van het eerste team in overleg met de TC Jeugd/Selectie, de verantwoordelijke professional(s), de lijncoordinator en de trainer/coach van het tweede team een speler van team wisselen. 

Planning: bij aanvang van het seizoen wordt een integrale planning voor het proces van het samenstellen van de teams voor het komend seizoen op de website bekendgemaakt. De planning wordt samengesteld door de TC Jeugd.

Grootte van de teams: de jeugdteams bestaan in principe uit 15 spelers; eerste teams kunnen echter uit 14 of 15 spelers bestaan. De trainer/coach van het betreffende eerste team, de verantwoordelijke professional(s), de lijncoordinator en de TC Jeugd/Selectie kunnen namelijk gezamenlijk besluiten dat een eerste team een wisselspeler minder telt.

_________________________________________________________________________________________________

 

Selectiebeleid Jeugd hockeyclub MMHC Voordaan

v.6 (20130411) (JJJJMMDD)


Bijlage: EISEN

Eisen die gesteld worden aan de speler van een lijnteam

N.B. waar ‘speler’ of ‘hij’ wordt genoemd, dient ‘speler of speelster’ of ‘hij/zij’ gelezen te worden.

Deze bijlage beschrijft de criteria waaraan een speler van een lijnteam (eerste en tweede team) geacht wordt te voldoen.

Een speler in een lijnteam kiest er bewust voor om samen met zijn team een prestatie te leveren, en realiseert zich daarbij dat:

1) hij altijd en op tijd bij trainingen en wedstrijden aanwezig is, dringende uitzonderingen voor verplichtingen van school daar gelaten. Voorbeeld: een feestje van een vriendje of de tenniscompetitie zijn dus geen geldige excuses voor afwezigheid. Een belangrijk proefwerk de volgende dag of een schoolkamp zijn wel voorbeelden van een goede reden voor afwezigheid,

2) hij bereid is zijn eigen belang ondergeschikt te maken aan het belang van het team,

3) hij opdrachten en aanwijzingen van de trainer en coach dient te aanvaarden,

4) hij vanaf vier weken voor aanvang van de competitie beschikbaar is voor trainingen en oefenwedstrijden,

5) hij fit en uitgerust aan trainingen en wedstrijden dient deel te nemen,

6) er wellicht een iets hogere contributie voor lijnteamspelers van toepassing is, dit om de kosten die speciaal voor lijnteams worden gemaakt (deels) te dekken.


____________________________________________________________________________________________

 

Selectiebeleid Jeugd hockeyclub MMHC Voordaan

v.6 (20130411) (JJJJMMDD)

 

Bijlage: TERMEN EN DEFINITIES

Toelichting gebruikte termen en definities
N.B.
overal waar ‘speler’ staat dient ‘speler’ of ‘speelster’ gelezen te worden.

 

-

Jongste jeugd

:

F-, E6 en E8-teams.

 

Jeugd

:

D, C, B en A-teams.

-

Lijn

:

alle jongens- of meisjesteams in de categorieën D, C, B en A.

-

Lijnteams

 

:

het eerste* en tweede* team in de lijnen D, C, B en A, bijvoorbeeld MD1 en MD2

-

Breedtesportteams

:

tweede* of derde* teams en lager in de lijnen D, C, B en A, bijvoorbeeld MD3.

 

 

 

 

* Indien de lijn bestaat uit meer dan drie teams, dan zijn de eerste twee teams de lijnteams. Indien de lijn bestaat uit drie teams of minder, dan is alleen het eerste team lijnteam.

-

Kandidaat

:

speler die in een lijnteam speelt, daardoor logischerwijs kandidaat is voor een plaats in een lijnteam in het volgende seizoen en daarom kan worden uitgenodigd voor selectietrainingen.

-

Talent

:

speler die niet in een lijnteam speelt, maar die op basis van zijn beoordelingen kanshebber is voor een plaats in een lijnteam in het volgende seizoen en daarom kan worden uitgenodigd voor selectietrainingen.

-

Breedtesporter

:

speler die in een breedtesportteam speelt.

-

Externe speler

:

speler die van buiten de club komt.

-

TC Jeugd (TCJ)

:

onderdeel van de commissie jeugdhockey (CJH).

-

TC Jeugd/Selectie

:

een subgroep van de TC Jeugd, die zich alleen bezighoudt met selectiezaken voor de jeugd. 

-

Professional

:

een door de club aangestelde hoofdtrainer. 

-

Deskundige

:

een persoon die op basis van zijn kennis en ervaring in staat is om objectief te kunnen beoordelen op welk niveau een speler thuishoort. Deskundigen worden bij aanvang van een seizoen door de voorzitter van de commissie jeugdhockey (CJH) aangewezen. 

-

Vrijwilliger

:

iemand die de professional ondersteunt bij specifieke taken.

-

Selecteur

:

een deskundige die tijdens een selectietraining een of meerdere spelers volgt en beoordeelt.

-

Scout

:

een deskundige die tijdens een seizoen een of meerdere spelers volgt en beoordeelt.